Thì hiện tại đơn 2 (Present simple tense 2)

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Ngữ pháp
School grade: Vietnam Vietnam