TEST 01 - DU KÍCH TIỂU HỌC

Hãy làm nghiêm túc và hết mình để kiểm tra kiến thức của chính bản thân nhé!
Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Ngữ pháp
School grade: Vietnam Vietnam

TEST 01 - DU KÍCH TIỂU HỌC

Hãy làm nghiêm túc và hết mình để kiểm tra kiến thức của chính bản thân nhé!

What is your name?

My name is A

I'm 10 years old

He's my best friend

I have Maths, English and Science at school

Nối tên môn học và nghĩa tương ứng.

English

Toán

Maths

Tin học

Information Technology

Tiếng Anh

Science

Âm Nhạc

Ethics

Thể Dục

Experimental Activities

Đạo Đức

Physical Education

Khoa học

Music

Hoạt động trải nghiệm

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Tìm 10 từ liên quan đến sở thích

P
L
A
N
T
I
N
G
T
R
E
E
S
S
A
I
P
R
C
S
E
D
U
C
T
W
R
W
C
T
P
I
F
A
G
R
U
I
E
S
O
J
A
N
P
N
W
U
D
M
A
V
O
H
I
G
O
C
G
N
Y
M
D
T
K
G
N
I
W
I
T
N
I
I
I
L
I
C
T
N
I
N
S
I
N
N
N
T
N
P
I
G
J
G
M
N
G
G
G
I
G
R
N
A
C
V
A
G
P
L
A
Y
I
N
G
C
H
E
S
S

What day comes after Tuesday?

Muốn hỏi sở thích, sử dụng câu nào?

What do you like do?

What are you like doing?

What are your favourite hobbies?

What do you like doing?

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Đoán con vật theo gợi ý và vẽ

- It is small and cute
- Its colours can be Black, Orange, White,....
- It likes sleeping
- Mouse hates it