Present simple and continuous tense 7

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Ngữ pháp
School grade: Vietnam Vietnam

Bài tập thì hiện tại đơn và tiếp diễn. Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ đã cho.