Movers 4 test 1

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Ngữ pháp
School grade: Vietnam Vietnam

Các em chỉ có 2 lần làm. Trước khi nộp bài cần trả lời hết tất cả các câu hỏi, nếu không sẽ không nộp bài được

Các em chọn màu và tô hoặc vẽ vào đây

Start drawing!