IELTS Listen and Read 1 for HES

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Nghe
School grade: Vietnam Vietnam
CHÚ Ý: Đối với dạng bài điền từ, viết thường và KHÔNG viết dấu cách sau từ cuối cùng. Để tránh mất bài, làm hết ra giấy rồi cuối cùng mới nhập đáp án để nộp.