A1446 - Listening 1 HW

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Nghe
Age: 17 - 18
Các bạn viết các cụm từ paraphrasing cho tưng đáp án (ABCDE) vào ô bên dưới (nếu k có bỏ trống nhé