My - U9 - Homework 1

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Grammar
Age: 9 - 10
Dùng động từ dưới đây để ghép xuống dưới
Viết lại câu cho đúng