My - U9 - Homework 1

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Grammar
Age: 9 - 10

Dùng động từ dưới đây để ghép xuống dưới

Viết lại câu cho đúng