Conditionals IF 1

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Grammar
School grade: Vietnam Vietnam

Quy ước: Không viết tắt. Ví dụ: viết "would not have done" chứ không viết "wouldn't have done"

Không viết tắt, không viết dấu câu ở cuối câu.