Book 2_Reading and Writing Test 1 (40)

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Đọc
Age: 7 - 8
Tags: starters, reading, writing, grade 2, grade 3
Dùng chữ V để chọn đáp án đúng.
Dùng chữ X chọn đáp án sai.