Bài kiểm tra cuối khoá du kích

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Chữ viết
School grade: Vietnam Vietnam

chỉ cần điền t hoặc f