MOVER PLUS TEST 2

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Academic skills
School grade: Thailand Thailand
Hướng dẫn làm PART 1: đặt chuột vào tên nhân vật và kéo đến hình được chọn
Hướng dẫn: viết màu hoặc chữ vào ô