MOVER 2 TEST 1

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Academic skills
School grade: Thailand Thailand
Hướng dẫn làm PART 1: đặt chuột vào tên nhân vật, sau đó kéo đến hình được chọn.