FLYER SKILL BUILDERS TEST 1

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Academic skills
School grade: Thailand Thailand
Hướng dẫn cách làm : Đặt chuột vào tên ở trên và kéo tới hình trong tranh, lưu ý chỉ được chọn một lần, không sửa được .
Hướng dẫn: Viết màu vào ô hoặc chữ vào ô
purple