การอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

Language: Thai
Subject: เคมี > เคมีอินทรีย์
Age: 18 - 18