workshop 23

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
วิชา การเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ - สกุล
เลขที่
ห้อง
ให้นักศึกษาดูวีดีโอ และสรุปความรู้ที่ได้
สรุปความรู้ที่ได้