workshop 2/3

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
Age: 18 - 25
วิชา การเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ - สกุล
ห้อง
เลขที่
ให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก คลิปวีดีโอ ที่กำหนด
สรุป องค์ความรู้ที่ได้.....