ใบงานเรื่องปริศนาอักษรไขว้คำศัพท์ผลไม้

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ-สกุล .................................... ชั้น............... เลขที่ ...............
คำชี้แจง : ให้นักเรียนหาคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้
ในปริศนาอักษรไขว้นี้ ทั้งหมด 10 คำตอบ
H
E
Y
H
Y
O
R
A
N
G
E
A
A
V
O
M
V
C
B
L
E
G
C
V
A
P
P
L
E
V
P
R
G
W
O
K
M
K
F
G
R
A
P
E
R
H
C
F
L
J
B
B
B
P
E
A
C
H
O
M
L
F
I
Y
T
E
J
D
H
S
N
W
L
R
K
A
V
O
C
A
D
O
U
F
I
R
P
F
G
M
E
L
O
N
T
O
J
B
A
N
A
N
A
T
R
H
D
L
K
A
J
W
P
M
A
N
G
O
U
D
S
T
R
A
W
B
E
R
R
Y
G
B
D
Y
H
N
Y
A
N
C
N
J
O
P