ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจร PDCA

ให้ผู้เรียนวางแผนชีวิตด้วยการนำเอาหลัก PDCA มาประยุกต์ใช้ โดยอาจจะเป็นการวางแผนด้านการศึกษา หรือการประกอบอาชีพก็ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 19 - 20

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจร PDCA

ให้ผู้เรียนวางแผนชีวิตด้วยการนำเอาหลัก PDCA มาประยุกต์ใช้ โดยอาจจะเป็นการวางแผนด้านการศึกษา หรือการประกอบอาชีพก็ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA

1. Plan (P)

2. Do (D)

3. Check (C)

4. Action (A)