ใบงานที่ 1 ตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 15 - 25

ใบงานที่ 1 ตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

จงอธิบายความหมายของกฎหมาย โดยสังเขป

กฏหมายหมายถึงข้อใด

หลักเกณฑ์และวิธีการที่สังคมกำหนดขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ประชาชนกำหนดขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ตำรวจกำหนดขึ้น

หลักเกณฑ์ที่คนทั่วไปกำหนดขึ้นมาเอง

กฎหมายมีกีประเภท

2 ประเภท

3 ประเภท

4 ประเภท

5 ประเภท

ข้อใดไม่ใช่ประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายแผนกคดีเมือง

กฏหมายแผนกคดีลักทรัพย์

กฎหมายแผนกคดีบุคคล

กฎหมายแผนกคดีอาญา

จารีตประเพณีหมายถึงสิ่งใด

สิ่งที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

สิ่งที่สังคมยอมรับนับถือ

จารีตมีความใกล้เคียงกับกฎหมายมากที่สุด

ถูกทุกข้อ

ศีลธรรมหมายถึงข้อใด

ข้อปฏิบัติที่ส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยถูกต้องดีงาม

ข้อปฏิบัติที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

กฎระเบียบที่วางไว้ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่สวยงาม ตามจารีตประเพณีไทย