แบบฝึกหัด การเขียนแบบภาพฉาย

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand

แบบฝึกหัด การเขียนแบบภาพฉาย

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. จงยกตัวอย่าง การนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ประกอบการเขียนแบบ มาพอสังเขป

2. จงอธิบายความหมายของภาพฉาย มาพอสังเขป

3. ภาพฉายมีกี่แบบอะไรบ้าง

4. การมองภาพฉาย นิยมมองภาพฉายด้านใดบ้าง

5. ระนาบของการมองภาพฉาย 1 ชิ้นงาน จะสามารถมองรอบชิ้นงานได้ทั้งหมดกี่ด้าน