แบบฝึกหัด การเขียนแบบภาพฉาย

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
แบบฝึกหัด การเขียนแบบภาพฉาย
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. จงยกตัวอย่าง การนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ประกอบการเขียนแบบ มาพอสังเขป
2. จงอธิบายความหมายของภาพฉาย มาพอสังเขป
3. ภาพฉายมีกี่แบบอะไรบ้าง
4. การมองภาพฉาย นิยมมองภาพฉายด้านใดบ้าง
5. ระนาบของการมองภาพฉาย 1 ชิ้นงาน จะสามารถมองรอบชิ้นงานได้ทั้งหมดกี่ด้าน