ผังงาน1 Flochart1

ใบงาน ผังงาน
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 12 - 13

ผังงาน1 Flochart1

ใบงาน ผังงาน

สัญลัษณ์ที่ใช้ในผังงาน-1

1

B

2

A

อธิบายถึงความหมายของผังงาน (Flowchart) และการใช้งานในการแสดงขั้นตอนของการทำงาน

อธิบายถึงความสำคัญของการใช้งานผังงาน (Flowchart) เมื่อทำการออกแบบโปรแกรม

อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้งานผังงาน (Flowchart) ในการแก้ปัญหา

อธิบายถึงขั้นตอนการวาดผังงาน (Flowchart) และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

อธิบายถึงลักษณะของผังงาน (Flowchart) และการแสดงข้อมูลในผังงาน

อธิบายถึงการใช้รูปแบบสัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน (Flowchart) และความสำคัญของการใช้รูปแบบสัญลักษณ์

อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานผังงาน (Flowchart) กับการออกแบบโปรแกรม

อธิบายถึงการใช้งานผังงาน (Flowchart) เพื่อแสดงกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

อธิบายถึงการใช้งานผังงาน (Flowchart) เพื่อแสดงการตัดสินใจหรือการเลือกทางเลือก

อธิบายถึงการใช้งานผังงาน (Flowchart) เพื่อแสดงการทำงานวนลูปหรือการทำงานซ้ำ