ประเภทของสารเคมี

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
ประเภทของสารเคมี
ชื่อ..................................................................................ชั้น.......เลขที่.............
คำสั่ง ให้นักเรียนนำภาพไปเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความ
แก๊สภายใต้ความดัน
สารที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ระวัง
เป็นพิษเฉียบพลัน
สารไวไฟ
สารที่กัดกร่อน
วัตถุระเบิด
สารที่เป็นอันตราย
ถึงชีวิต
สารที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม