ประเภทของสารเคมี

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
ประเภทของสารเคมี
ชื่อ..................................................................................ชั้น.......เลขที่.............

คำสั่ง ให้นักเรียนนำภาพไปเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความ

แก๊สภายใต้ความดัน

สารที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ระวัง
เป็นพิษเฉียบพลัน

สารไวไฟ

สารที่กัดกร่อน

วัตถุระเบิด

สารที่เป็นอันตราย
ถึงชีวิต

สารที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม