กิจกรรม ที่1.1 บ้านในฝันของฉันและเธอ

ชื่อ :

ชั้น ม.1/

กิจกรรม ที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม

ให้นักเรียนวาดภาพบ้านในฝัน ของกลุ่มตนเอง

ตรีมบ้านในฝัน

Start drawing!

ชื่อ :

ชั้น ม.1/

กิจกรรม ที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม

ให้นักเรียนวาดภาพบ้านตามขั้นตอนที่เพื่อนบอก

Start drawing!

บ้านในฝันของเพื่อนอีกกลุ่ม