การวิเคราะห์และบันทึกรายการค้าเบื้อง่ต้น

ชื่อ สกุล
เลขที่
ห้อง
รับชำระหนี้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร