การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีชุดที่ 2

เป็นเงินสด
เป็นเงินเชื่อ