แบบทดสอบความรู้

Language: Thai
Subject: อื่น > สุขศึกษาและพลศึกษา
Age: 14 - 15

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำศัพท์กีฬาจำนวน 10 คำ แล้วนำคำศัพท์ที่ได้มาเติมในช่องว่างที่กำหนดให้

Y
V
O
L
L
E
Y
B
A
L
L
K
V
D
B
J
V
A
R
O
Y
S
V
M
M
L
L
O
V
M
P
W
K
D
B
A
D
M
I
N
T
O
N
H
G
S
T
A
B
L
E
T
E
N
N
I
S
L
G
P
T
S
M
O
T
R
U
N
N
I
N
G
Y
T
E
N
M
P
X
E
D
L
L
B
I
E
Y
M
O
S
E
M
R
I
N
K
J
K
R
F
W
W
K
Y
W
T
P
D
N
N
A
B
R
K
O
N
H
Y
H
I
C
M
L
G
I
L
K
I
V
O
K
F
D
A
M
O
B
Y
H
S
B
V
K
K
T
P
F
C
N
M
I
H
H
R
E
H
N
H
G
B
J
F
R
D
I
P
J
G
Y
B
A
S
E
B
A
L
L
V
B
N
U
V
A
R
D
M
U
F
F
L
G
H
L
A
G
M
G
O
E
F
D
E
B
G
L
M
D
L
L
H
F
Y
J
S
U
I
B
I
E
M
A
J
J
L
G

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.