workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: หน้าที่พลเมือง > หน้าที่พลเทือง
Age: 18 - 25
วิชาการเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ สกุล
เลขที่
ห้อง
ให้นักศึกษาดูวีดีโอและสรุปสาระความรู้ที่ได้
ให้นักศึกษาดูวีดีโอและสรุปสาระความรู้ที่ได้