workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: หน้าที่พลเมือง > หน้าที่พลเทือง
Age: 18 - 25
Tags: white
วิชา การเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ-สกุล
เลขที่
ห้อง
คำสั่ง ให้นักศึกษาดู VDO และสรุปความรู้ที่ได้จากการดู
การเพิ่มหน้ามากกว่า 1 หน้า