หน้าที่พลเมือง ป.2 ความอดทน 23-27/8/64

Language: ภาษาไทย
Subject: หน้าที่พลเมือง > หน้าที่พลเทือง
Age: 7 - 8
ให้นักเรียนกดเลือกหัวข้อที่กล่าวถึงความอดทนและความเพียรได้อย่างถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม FINISH เพื่อส่งครู