แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ