ใบงาน เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฝึกหัดวัดความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห และการนำไปใช้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > ชื่อสัตว์
Age: 14 - 15

ใบงาน เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฝึกหัดวัดความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห และการนำไปใช้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?

องค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง?

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนหรือต่างจากการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลผลิตสูงสุด?

การออกแบบระบบการผลิตในเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอย่างไร?

คุณคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

แนะนำวิธีการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของคุณ