เลือกข้อที่ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > เศรษฐศาสตร์
School grade: Thailand Thailand