มารยาทการกราบ

Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > หน้าที่พลเมือง
Age: 13 - 14
Tags: white

จงอธิบายการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ มีกี่จังหวะ อะไรบ้าง