ภูมิศาสตร์ ป.2

บอก อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ได้
Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > สังคม
Age: 7 - 10

ภูมิศาสตร์ ป.2

บอก อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ได้

ข้อใดคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ที่บอกตำแหน่งของสถานที่ในอาคาร

แผนที่

แผนผัง

ลูกโลกจำจอง

จังหวัดลำปางตั้งอยู่ในภาคใดของประเทศไทย

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าทางทิศใด

ทิศเหนือ

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำ

สัตว์ป่า

อากาศ

ป่าไม้

ข้อใดกล่าวผิด

ประเพณีบวชป่าช่วยอนุรักษ์ป่าไม้

ประเพณีแห่นางแมวช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่า

ประเพณีบูชาแม่น้ำช่วยอนุรักษ์แม่น้ำ

คลื่นยักษ์จากทะเลที่ซัดเข้าหาชายฝั่งเรียกว่าอย่างไร

สึนามิ

แผ่นดินถล่ม

อุทกภัย

ข้อใดมีความหมายผิด

อุทกภัย หมายถึงภัยจากน้ำท่วม

อัคคีภัย หมายถึง ภัยจากไฟไหม้

วาตภัย หมายถึงภัยจากคลื่นในทะเล

ข้อใดเกิดจากภัยธรรมชาติ

เครื่องบินตก

รถยนต์ระเบิด

แผ่นดินไหว

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ของใคร

ประชาชนทุกคน

กรมป่าไม้

นายกรัฐมนตรี

การแปรรูปทรัพยากรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าข้อใดสามารถลดปริมาณของเสียได้

การนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า

การนำพลังงานน้ำมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า