ศาสนาของเรา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > ศาสนาของเรา
School grade: Thailand Thailand
ศาสนาของเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จับคู่ข้อความกับภาพที่สัมพันธ์กัน
พระพุทธเจ้าประสูติ (เกิด)
พระพุทธเจ้าตรัสรู้
พระพุทธเจ้าปรินิพพาน