ใบงานที่ 1 วิชา

Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > ประวัติศาสตร์
Age: 16 - 17

1. รากที่ 2 ของ 15 เท่ากับเท่าใด

2. ่นร่สร่สา่าส่สา่

3. ร่สา่สา่าส่สา่สา่สา่