ปริมาณสารโมล

Chem3 m4/6 อธิบาย และคํานวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จํานวนอนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > เคมี
Age: 15 - 16
Tags: mole