อุปกรณ์วัดปริมาตร

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > เคมี
School grade: Thailand Thailand

แบบฝึกหัด เรื่อง อุปกรณ์วัดปริมาตร
ชื่อ......................................................................................ชั้น.............เลขที่..........

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ถูกต้อง

บีกเกอร์ (Beaker) มีลักษณะเป็นทรงกระบอกปากกว้าง

ขวดรูปกรวย (Eelenmayer Flask) มีลักษณะคล้ายผลชมพู่ ใช้วัดปริมาตรสารอย่างละเอียด

บีกเกอร์ (Beaker) ใช้วัดปริมาตรสารที่ต้องการวิเคราะห์ปริมาณที่มีความแม่นและความเที่ยงสูง

กระบอกตวง (Cylinder) มีลักษณะเป็นทรงกระบอกปากแคบ มีขีดบอกปริมาตร

ปิเปต (pipette) เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรที่มีความแม่นยำสูง เนื่องจากมีหน้าตัดที่แคบ

ปิเปต (pipette) เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรมี 2 แบบ คือแบบปริมาตรและแบบตวง

ปิเปต (pipette) แบบตวงสามารถวัดปริมาตรได้เพียงค่าเดียว

บิวเรตต์ (burette) เป็นอุปกรณ์ถ่ายเทของเหลวในปริมาตรต่างๆตามต้องการ มีขีดบอกปริมาตรหลายค่า

ขวดกำหนดปริมาตร (Volumetric flask) ใช้เตรียมสารละลายที่ต้องการความเข้มข้นแน่นอน

ขวดกำหนดปริมาตร (Volumetric flask) มีขีดบอกปริมาตรหลายค่า

ขวดกำหนดปริมาตร (Volumetric flask) ใช้วัดปริมาตรของเหลวที่บรรจุอยู่ภายใน มีหลายขนาด

ขวดรูปกรวย (Eelenmayer Flask) มีลักษณะคล้ายผลชมพู่ มีหลายขนาด

บีกเกอร์ (Beaker) มีลักษณะเป็นทรงกระบอกปากกว้าง นิยมใช้ในการเตรียมสารละลาย

บิวเรตต์ (burette) เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำ

กระบอกตวง (Cylinder) มีลักษณะเป็นทรงกระบอกปากแคบ นิยมใช้ในการผสมสารเคมี