การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า5

Language: ภาษาไทย
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
Age: 14 - 15