ใบงานวิทยาศาสตร์

ชื่อ.......................................................................นามสกุล..........................................................ชั้น.............................................
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > พื้นฐาน
Age: 9 - 10
ใบงานวิทยาศาสตร์
ชื่อ.......................................................................นามสกุล..........................................................ชั้น.............................................
ระบบสุริยะ คืออะไร
ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์
อุกกาบาต
ดาวเทียม
ดาวหาง
ให้นักเรียนวาดภาพระบบสุริยะ
ใบงานวิทยาศาสตร์
ชื่อ.......................................................................นามสกุล..........................................................ชั้น.............................................
จับคู่ดาวเคราะห์วงใน
ดาวพูธ
ดาวศุกร์
ดาวในข้อใดมีแสงสว่างในตัวเอง
ดวงอาทิตย์
ดาวศุกร์
ดวงจันทร์
ดาวพุธ