ใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > พื้นฐาน

1. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร

2. จงจับคู่สารต่อไปนี้ โดยใช้เกณฑ์เป็นสถานะของสาร

ของแข็ง