แบบฝึกหัดที่ 1.2

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > พื้นฐาน
Age: 16 - 17