แบบทดสอบหน่วยที่ 2 หน่วยพื้นฐานสิ่งมีชีวิต

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 หน่วยพื้นฐานสิ่งมีชีวิต

ข้อที่ 1.ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์

ก. การหาภาพต้องหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้ลำกล้องขึ้นไปอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดก่อน แล้วจึงเลื่อนลง

ข. การเริ่มดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์ให้หมุนเลนส์ใกล้วัตถุอันที่มีกำลังขยายต่ำสุดมาอยู่ตรงลำกล้อง

ค. ถ้าต้องการเลื่อนภาพที่เห็นจากกล้องลงด้านล่างต้องเลื่อนแผ่นสไลด์ขึ้นด้านบน

ง. การปรับหาภาพให้หมุนปุ่มปรับภาพหยาบจนเห็นวัตถุ แล้วจึงหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด