การจำแนกสิ่งมีชีวิต

ดูภาพชื่อสิ่งมีชีวิตที่กำหนดแล้วจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > พื้นฐาน
Age: 9 - 10

การจำแนกสิ่งมีชีวิต

ดูภาพชื่อสิ่งมีชีวิตที่กำหนดแล้วจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

1) สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มพืช

2) สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์

3) สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์