แบบทดสอบหลังเรียน

ให้นักเรียนเลือกตอบคำตอบข้อที่ต้องทีุ่ดเพียงข้อเดียว
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
Age: 6 - 7
แบบทดสอบหลังเรียน
ให้นักเรียนเลือกตอบคำตอบข้อที่ต้องทีุ่ดเพียงข้อเดียว
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตพราะอะไร
แสงแดดจำเป็นต่อพืชอย่างไร
พืชชนิดใดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นที่มีป่าชายเลน
จากภาพเป็นโครงสร้างส่วนใดของพืช
ข้อใดไม่ใช่พืชบก