แบบทดสอบก่อนเรียน

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
Age: 6 - 7
แบบทดสอบก่อนเรียน
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
พืชชนิดใดพบได้บนพื้นดินในโรงเรียน
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะอะไร
ข้อใดไม่ใช่พืชบก
จากภาพเป็นส่วนประกอบใดของพืช
แสงแดดจำเป็นต่อพืชอย่างไร