ระบบภูมิคุ้มกัน (immune system)

ให้นักเรียนเติมคำศัพท์และคำตอบที่ครูกำหนดให้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง(เก็บคะแนน)
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
Age: 16 - 17
Tags: ชีววิทยา, ระบบภูมิคุ้มกัน