การทำงานของไขสันหลัง

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
Age: 17 - 18

การทำงานของไขสันหลัง

โครงสร้าง H คืออะไร และมีหน้าที่อะไร

โครงสร้าง C คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร

โครงสร้าง G คืออะไรและมีหน้าที่อย่างไร

โครงสร้าง E คืออะไรและมีหน้าที่อะไร

Reflex action คืออะไร จงอธิบาย

Reflex arc คืออะไร จงอธิบาย

จงยกตัวอย่างปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมา 3 ตัวอย่าง

จงบอกความแตกต่างของเซลล์ประสาทก่อนและหลังไซแนปส์ระหว่างระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก

สารสื่อประสาทของระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

จงอธิบายการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นักเรียนไฟดูด