การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > กายภาพ
School grade: Thailand Thailand