ใบงาน เรื่อง เเสดงความคิด พิชิตวรรณดี จากวรรณคดีเรื่องโคลงพระราชพงศาวดาร ตอน พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
Age: 13 - 14

ใบงาน เรื่อง เเสดงความคิด พิชิตวรรณดี จากวรรณคดีเรื่องโคลงพระราชพงศาวดาร ตอน พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เลขที่

การเเสดงความคิดเห็นหมายถึงอะไร?

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

รับรู้ข้อมูลเเล้ว สามารถอภิปรายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ที่มีต่อสารนั้นได้อย่างมีเหตุผล

การพูด หรือเขียน โดยไม่มีเหตุประกอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

รับรู้ข้อมูลเเล้ว อภิปรายหรือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ที่มีต่อสารนั้นอย่างไม่ต้องมีเหตุผลรองรับ

หลักการเเสดงความคิดเห็นมีกี่ข้อ?

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

การพิจารณาข้อคิดเห็นเเละข้อเท็จจริง หมายถึงอะไร?

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

การพิจารณาข้อมูลของผู้เขียนว่ามีข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นหรือไม่

การพิจารณาข้อมูลส่วนที่เป็นข้อจริงสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นความจริง เเละพิจารณาข้อมูลที่เป็นการเเสดงมุมมอด้วยค่านิยมส่วนตัว ความเชื่อ หรือคติต่าง ๆ ของผู้เขียนซึ่งผู้อ่านจะต้องพิจารณาว่าความคิดเห็น ของผู้เขียน

การอ่านข้อมูลของผู้เขียนอย่างรวดเร็วเเล้วพิจารณา

ข้อเท็จจริง มีลักษณะอย่างไร?

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อมูลที่เป็นการพิสูจน์มาเเล้ว

ข้อมูลที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์

ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์

ข้อคิดเห็น มีลักษณะอย่างไร?

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อมูลที่มีหลักฐานเชื่อถือได้

ข้อมูลที่เป็นการพิสูจน์มาเเล้ว

เป็นลักษณะข้อความที่เเสดงความคิดส่วนตัวของผู้เขียน

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ โคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

พระนิพนธ์คำโคลงโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

ตัวละครหลักในเรื่อง คือ พันท้ายนรสิงห์

โคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ

เพราะเหตุใด? พันท้ายนรสิงห์ถึงถูกสมเด็จพระเจ้าเสือสั่งให้เพชฌฆาตประหารชีวิตตน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

เพราะว่า พันท้ายนรสิงห์ต้องการเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพระราชกำหนดให้คงอยู่ตลอดไป

เพราะว่า พันท้ายนรสิงห์มีกรรมจึงถูกเพชฌฆาตประหารชีวิต

เพราะว่า พันท้ายนรสิงห์ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

เพราะเหตุใด? พันท้ายนรสิงห์ถึงไม่สามารถควบคุมเรือได้ เป็นเหตุทำให้โขนเรือของสมเด็จพระเจ้าเสือหัก

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

เพราะว่า พันท้ายนรสิงห์ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

เพราะว่า ระหว่างเดินทางเกิดพายุ

เพราะว่า ลักษณะเส้นทางเดินเรือนั้นเป็นลำคลองที่คดเคี้ยว

ข้อใดคือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ความรักความเมตตา

การให้อภัย

การรู้จักเสียสละชีวิต ควมรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อปกป้องพระราชกำหนดให้คงอยู่ตลอดไป

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ ในหัวข้อที่ว่า "อยู่ทำดีอีกมากมายดีกว่าตายเพื่อรักษากฎ"

จงตอบคำถามตามที่ครูกำหนด